radyo dinle çağrı merkezi Centar za Posredovanje - O Nama
CrnogorskiEngleski

O Nama

Osnivanje

Radi vršenja stručnih i administrativnih poslova u vezi sa posredovanjem osniva se Centar za posredovanje, kao posebna organizacija, sa svojstvom pravnog lica (u daljem tekstu: Centar).

Centar osniva Vlada Crne Gore.

Aktom o osnivanju Centra uređuju se: organi Centra, nadležnost i način njihovog izbora, mandat, sredstva za osnivanje i rad, način donošenja statut i drugih akata i druga pitanja od značaja za rad Centra.

Sjedište Centra je u Podgorici.

Centar može imati organizacione jedinice u drugim mjestima u Crnoj Gori.

Poslovi Centra

Centar, kao javna ovlašćenja, vrši sljedeće poslove:

1) zastupa i štiti interese posrednika;

2) obezbjeđuje uslove i pruža pomoć za sprovođenje postupaka posredovanja;

3) sprovodi obuke za posrednike u skladu sa programom obuke;

4) priprema stručne priručnike, informatore i druge publikacije iz oblasti posredovanja;

5) organizuje stručne i naučne skupove iz oblasti posredovanja;

6) informiše stručnu i širu javnost o posredovanju;

7) vodi evidenciju o postupcima posredovanja;

8) izdaje uvjerenja o završenoj obuci za posrednike i vodi evidenciju o izdatim uvjerenjima;

9) utvrđuje iznos naknade za izdavanje uvjerenja o završenim obukama za posrednike;

10) donosi Etički kodeks za posrednike i druge opšte akte;

11) stara se o primjeni Etičkog kodeksa posrednika, statuta Centra i drugih opštih akata;

12) druge poslove određene zakonom.

Organi Centra

Organi Centra su upravni odbor i izvršni direktor.

Statutom Centra mogu se predvidjeti i drugi organi.

Akti Centra

Centar donosi statut i druge opšte akte.

Na statut Centra i akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji saglasnost daje organ uprave nadležan za poslove pravosuđa (u daljem tekstu: Ministarstvo).

Finansiranje Centra

Centar se finansira iz Budžeta Crne Gore i od:

1) prihoda ostvarenih izdavanjem uvjerenja o završenim obukama za posredovanje;

2) drugih prihoda ostvarenih u skladu sa zakonom.

Nadzor nad Centrom

Nadzor nad radom Centra vrši Ministartsvo.

Centar je dužan da svake godine podnosi Ministarstvu izvještaj o radu, koji sadrži podatke o sprovedenim postupcima posredovanja, opštu ocjenu rada posrednika i ocjenu stanja i predlog mjera za unaprjeđenje posredovanja.

Uprava

Direktica Centra
Marina Lutovac

Upravni odbor
Srđan Spaić - predsjednik

Darka Tomčić
Marina Miranović
Slavica Stijović
Dijana Popović Gavranović

Statistika

  2008 2009 20102011201220132014 2015
Broj sporova upućenih na posredovanje 433 547 742 625 552 511 1906 1114
Broj postignutih sporazuma 255 349 570 385 329 282 805 527

Oslobođena sredstva (€) 2.314.966 12.417.785 14.567.972 3.772.974 3.446.325 4.370.695 2.678.142 11.085.497
Vaša pozicija je: O Nama