Serdara Jola Piletića, Podgorica
+382 20 206 350
+382 20 265 349
+382 20 265 359
posredovanje@posredovanje.me

 

Bazična obuka za posrednike u građanskim stvarima

20- 23. juna  2020.godine

Centar za posredovanje Crne Gore, organizovao je u periodu 20.-23. juna  2020.godine, četvorodnevnu bazičnu obuku za posrednike, na kojoj je učestovalo ukupno 17 polaznika iz nekoliko  gradova Crne Gore (Herceg Novi, Žabljak, Bijelo Polje, Nikšić, Cetinje, Ulcinj,Berane i Podgorica). Obuka je sprovedena u skladu sa Pravilnikom Ministarstva pravde o programu obuke za posrednika u građanskim sporovima, a shodno Akcionom planu za implementaciju Programa razvoja ARS 2019. – 2021.godina, koji u okviru operativnog cilja 3 (Ojačane stručne kompetencije posrednika) kao ključnu mjeru predviđa obezbjeđivanje neophodnog broja posrednika specijalizovanih za određene vrste sporova.

Na obuci su obrađivane teme koje se odnose na: pojam posredovanja, istorijski razvoj i specifičnosti u odnosu na sudski postupak; metode prevazilaženja konflikta, normativni i institucionalni okvir, praksu i podobnost predmeta za medijaciju; osnovna načela posredovanja i karakteristike postupka, etička pitanja u posredovanju – konflikt interesa; pojam i vještine posrednika; pripremu posredovanja i postupak posredovanja kroz faze postupka (uvodno izlaganje posrednika, uzimanje uvodne izjave stranaka u postupku, faza istraživanja, faza pregovaranja, izrada i upućivanje sporazuma) i komunikacijske tehnike. Obuka je takođe uključivala gledanje edukativnog filma  ( simulacija postupka posredovanja), praktične vježbe i provjeru znanja i vještina kroz igre uloga po primjerima iz prakse.

Sa zadovoljstvom se može konsatovati da je 16 polaznika uspješno prošlo predmetnu obuku.

obuka2