Serdara Jola Piletića, Podgorica
+382 20 206 350
+382 20 265 349
+382 20 265 359
posredovanje@posredovanje.me

O POSREDOVANJU

Posredovanje/medijacija je proces pregovaranja uz pomoć treće,   neutralne osobe (posrednika/medijatora) koja olakšava stranama u sporu da postignu sporazum, kojim se razriješava spor i nanovo uređuju međusobna prava i obaveze, stvaraju uslovi buduće saradnje. Posredovanje/medijacija se može primijeniti kao izbor: prije sudskog postupka, umjesto sudskog postupka, kao dopuna sudskom postupku. Ukoliko se u postupku posredovanja ne postigne sporazum među stranama u sporu, stranke se mogu vratiti sudskom postupku.

Ko su posrednici: pravnici, socijalni radnici, psiholozi, pedagozi, koji su dodatno obučeni za posredovanje u sporovima

Koji sporovi:

 • Porodični:
  • razvod braka,
  • vršenje roditeljskog prava,
  • održavanje ličnih odnosa između djece i roditelja, drugih djetetovih srodnika,
  • izdržavanje,
  • podjela zajedničke imovine,
 • Imovinskopravni sporovi u kojima se zahtijeva ispunjenje obaveze na činidbu, i to u:
  • sporovima u kojima je tužena Crna Gora,
  • sporovima male vrijednosti,
  • privrednim sporovima,
  • sporovima u kojima se na jednoj strani pojavljuje više od pet stranaka,
 • Krivični: između maloljetnog učinioca krivičnog djela i žrtve
 • Svim drugim sporovima kad je to predviđeno posebnim zakonom

Ko su učesnici: strane u sporu, uz koje učesnici mogu da budu i njihovi advokati

Odluka o ulasku u postupak posredovanja: slobodna volja strana u sporu, sporazumno biranje posrednika

Kada: Posredovanje, kao vid alternativnog načina rješavanja sporova, moguće je primjeniti prije pokretanja sudskog postupka direktnim obraćanjem Centru za posredovanje, u pretkrivičnom postupku u državnom tužilaštvu i u bilo kojoj fazi sudskog postupka.

Zašto:

 • posredovanje omogućava jasnije sagledavanje situacije,
 • donošenje rješenja koje je podjednako prihvatljivo za obje strane,
 • čuva ili uspostavlja komunikaciju i povjerenje između strana u sporu,
 • čuva lične i imovinske interese,
 • štedi vrijeme i finansije

Rok za postizanje sporazuma: 60 dana od kada se odrede posrednici u građanskim sporovima, 30 dana u krivičnim sporovima i izuzetno 90 dana u porodičnim sporovima.

Završetak posredovanja: postignuti sporazum kojim se razriješava spor; sporazum se pretače u sudsku odluku koja je obavezujuća.

Šta ako ne dođe do sporazuma: spor se rješava u sudskom postupku, a podaci iznijeti u postupku posredovanja ne mogu se koristiti u sudskom postupku ni u druge svrhe - ostaju povjerljivi.

Naknada posrednika:  Visina nagrade za rad posrednika i naknade troškova posrednika u postupku posredovanja određena je Uredbom o visini nagrade za rad i naknade troškova posrednika.

FAZE U POSTUPKU POSREDOVANJA

Uvodni zajednički sastanak: predstavljanje, upoznavanje sa postupkom posredovanja, davanje saglasnosti za posredovanje, strane u sporu predstavljaju problem i stavove, međusobno postavljaju pitanja, komentarišu

Odvojeni sastanak: predstavljanje svog viđenja spora, svojih interesa, motiva, uz mogućnost da neke informacije ostanu povjerljive

Rad na sporazumu kroz odvojene/zajedničke sastanke: traženje odgovarajućeg rješenja, posrednik podstiče obje strane da daju sugestije kako bi se došlo do zajedničkog rješenja-sporazuma

Završni zajednički sastanak: posrednik zaokružuje sve što je urađeno, bez obzira da li je bilo uspješno, a ako je bilo uspješno, pomaže u dogovaranju o detaljima sporazuma koji se formalno zapisuje

NAČELA POSTUPKA POSREDOVANJA

Saglasnost: potpisivanje saglasnosti o učešću u postupku (prihvatanje posredovanja, posrednika, načela, pravila komunikacije)

Dobrovoljnost: datu saglasnost mogu povući strane u sporu i posrednik u svakoj fazi postupka

Povjerljivost: odnosi se na čitav postupak, informacije koje se razmijene na zajedničkim i odvojenim sastancima i na drugi način, kao i u odnosu na javnost

Zakonitost: sporazum koji se potpisuje ima značaj sudske odluke i potpisuje se na sudu ako je u skladu sa zakonom