Serdara Jola Piletića, Podgorica
+382 20 206 350
+382 20 265 349
+382 20 265 359
posredovanje@posredovanje.me

Osnivanje

Radi vršenja stručnih i administrativnih poslova u vezi sa posredovanjem osniva se Centar za posredovanje, kao posebna organizacija, sa svojstvom pravnog lica (u daljem tekstu: Centar).

Centar osniva Vlada Crne Gore.

Aktom o osnivanju Centra uređuju se: organi Centra, nadležnost i način njihovog izbora, mandat, sredstva za osnivanje i rad, način donošenja statut i drugih akata i druga pitanja od značaja za rad Centra.

Sjedište Centra je u Podgorici.

Centar može imati organizacione jedinice u drugim mjestima u Crnoj Gori.

Poslovi Centra

Centar, kao javna ovlašćenja, vrši sljedeće poslove:

1) zastupa i štiti interese posrednika;

2) obezbjeđuje uslove i pruža pomoć za sprovođenje postupaka posredovanja;

3) sprovodi obuke za posrednike u skladu sa programom obuke;

4) priprema stručne priručnike, informatore i druge publikacije iz oblasti posredovanja;

5) organizuje stručne i naučne skupove iz oblasti posredovanja;

6) informiše stručnu i širu javnost o posredovanju;

7) vodi evidenciju o postupcima posredovanja;

8) izdaje uvjerenja o završenoj obuci za posrednike i vodi evidenciju o izdatim uvjerenjima;

9) utvrđuje iznos naknade za izdavanje uvjerenja o završenim obukama za posrednike;

10) donosi Etički kodeks za posrednike i druge opšte akte;

11) stara se o primjeni Etičkog kodeksa posrednika, statuta Centra i drugih opštih akata;

12) druge poslove određene zakonom.

Organi Centra

Organi Centra su upravni odbor i izvršni direktor.

Statutom Centra mogu se predvidjeti i drugi organi.

Akti Centra

Centar donosi statut i druge opšte akte.

Na statut Centra i akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji saglasnost daje organ uprave nadležan za poslove pravosuđa (u daljem tekstu: Ministarstvo).

Finansiranje Centra

Centar se finansira iz Budžeta Crne Gore i od:

1) prihoda ostvarenih izdavanjem uvjerenja o završenim obukama za posredovanje;

2) drugih prihoda ostvarenih u skladu sa zakonom.

Nadzor nad Centrom

Nadzor nad radom Centra vrši Ministartsvo pravde.

Centar je dužan da svake godine podnosi Ministarstvu izvještaj o radu, koji sadrži podatke o sprovedenim postupcima posredovanja, opštu ocjenu rada posrednika i ocjenu stanja i predlog mjera za unaprjeđenje posredovanja.

Članovi Upravog odbora su:

Nada Stanišić, predsjednica

Članovi su:

Darka Tomčić

Dijana Popović Gavranović

Momir Jauković

Slavica Stijović